Jazyková škola
se specializací angličtina
MENU

Online přihláška

 

 

 

Vyplňte prosím

Podmínky účasti na kurzu

Vztah mezi přihlášeným a Mgr. Roman Kožnar - Jazyková škola P.A.R.K. je dán občanským zákoníkem.

Přihláška nabývá platnosti a stává se závaznou pro obě strany v okamžiku zaplacení školného nebo alespoň zálohy, která činí minimálně 1 000,- Kč.

Doplatek školného (v případě zaplacené zálohy) musí být uhrazen nejpozději 7 dnů před zahájením kurzu. V opačném případě se tato situace posuzuje jako nezájem přihlášeného do kurzu nastoupit; zaplacená záloha propadá a místo je nabídnuto dalším zájemcům.

Škola si vyhrazuje právo neotevřít nabízený kurz v případě, že se na něj přihlásí méně než 7 účastníků. Tato skutečnost bude přihlášenému oznámena nejpozději 7 dní před plánovaným zahájením kurzu. V případě neotevření kurzu podle požadavků přihlášeného může škola nabídnout:

a) kurz stejné pokročilosti, konaný však v jiné době či frekvenci

b) kurz v tzv. „minigroup“ o 5-6 účastnících za navýšenou cenu

Pokud přihlášený některou z těchto variant nevyužije, má právo na vrácení zálohy či uhrazeného školného v plné výši.

Storno poplatky při odhlášení z kurzu

v případě, že už bylo uhrazeno školné:

více než 15 dní před zahájením ...... 20%

14 – 7 dní před zahájením ...... 50%

7 – 1 dní před zahájením ...... 100%

v případě, že byla zaplacena pouze záloha ...... 100%

Veškeré odhlášky je nutno podat písemně v naší kanceláři či poslat doporučeně poštou ihned po vzniku důvodu ke zrušení účasti na kurzu. Pro výpočet storno poplatků je rozhodující datum poštovního razítka na odeslané zprávě. Telefonické odhlášení je pouze informativní a musí po něm následovat odhlášení písemné.

Změna kurzu z důvodu zásahu vyšší moci (např. požár, povodeň, zemětřesení, vyhlášení stavu nouze atd.) V případě, že zasáhne vyšší moc a nebude možné realizovat výuku fyzicky (za osobní účasti lektora a studentů), škola klientovi zašle “oznámení o změně” a nabídne:

a) online výuku se stejným rozvrhem po dobu, kdy to bude nezbytně nutné

b) odložení výuky na dobu, kdy bude moct opět probíhat fyzicky

c) v případě, že škola nebude moci nabídnout ani jednu z výše uvedených možností, vrátí škola studentovi poměrnou část školného

d) v případě, že klient nebude moci prokazatelně využít ani možnost a) ani možnost b), oznámí tuto skutečnost škole nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy od školy obdržel “oznámení o změně”. V takovém případě se škola a klient dohodnou na individuálním řešení této situace.

Upozornění

Ukončení studia v již zahájeném kurzu není možné.

Přeruší-li účastník docházku během školního roku, nevzniká nárok na vrácení školného.

Poměrnou část školného lze vrátit pouze v případě ukončení docházky ze závažných zdravotních důvodů písemně potvrzených lékařem. V tomto případě se účtuje stornovací poplatek ve výši 700,- Kč.

Shromažďujeme jen osobní údaje nezbytné k organizaci kurzu, které jsou zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem.

Děkujeme za vyplnění přihlášky

Přihlašte se do studia angličtiny
Jazykové školy P. A. R. K.

V naší nabídce jsou kurzy celkem na 16 úrovních pokročilosti. Abychom vás mohli zařadit do té nejoptimálnější studijní skupiny, vyplňte si online test. Prověříme vaše znalosti a doporučíme vám nejvhodnější kurz.

Vyplnit online test

Po složení testu vás pozveme na úvodní pohovor, provedeme vás našimi výukovými prostory i zázemím pro studenty. A v neposlední řadě - kterýkoliv kurz si můžete poté zdarma a nezávazně předem vyzkoušet účastí na reálné výuce.

Učit vás budou rodilí mluvčí a prvotřídní čeští lektoři